logo_bip.gif

chor banner

Logowanie

Odwiedziło nas już:

537823
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
All days
1154
892
2046
16969
537823

Szukaj na stronie

 
Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Podstawową nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Ciechanowie, adres: ul. Czarnieckiego 40 Ciechanów 06-400 jako Administratora danych. W celu skontaktowania się z Inspektorem Danych Osobowych napisz pod adres e-mail: rodobeata@gmail.com.   

Twoje dane będziemy przechowywać do czasu załatwienia Twojej sprawy i wygaśnięcia roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne.

 

INFORMACJA

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019:

                   -18.06.2019 r. (wtorek) godz. 14.00 klasy 8 (SP7) oraz klasy 3 (G4)

-19.06.2019 r. (środa)  godz. 8.30 klasy 5-7 (SP7)

                                    godz. 11.00 klasy 1-4 (SP7)

 

 

zobacz nasze wiadomości22

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH

w Miejskim Zespole Szkół nr 2 w Ciechanowie

 

  1. Przerwa międzylekcyjna jest formą odpoczynku dla uczniów i nauczycieli  i w związku z tym czas jej trwania musi być przez wszystkich przestrzegany. Długość przerwy uzależniona jest od podziału godzin oraz zasad higieny pracy umysłowej.
  2. Poprzez przerwę międzylekcyjną rozumie się czas:

- przed lekcjami od godziny 7:30

- pomiędzy jedną lekcją, a drugą.

3.Podczas przerw opiekę nad uczniami pełnią wyznaczeni nauczyciele dyżurujący, zapewniający dzieciom pełne bezpieczeństwo.

4.W pełnieniu dyżurów nauczycielom mogą pomagać `pracownicy obsługi oraz uczniowie wyznaczeni przez samorząd uczniowski.

5.Podział terenu, czas pełnienia dyżuru oraz inne reguły, warunki i zasady pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych określa dyrektor/wicedyrektor szkoły   w harmonogramie dyżurów. Zaleca się, aby nauczyciele nie objęci dyżurem podczas przerw przebywali w pokoju nauczycielskim.

6.Harmonogram dyżurów, układany przez wicedyrektora szkoły, umieszczany jest  na gazetce informacyjnej w pokoju nauczycielskim.

7.W szczególnych wypadkach harmonogram oraz osoby dyżurujące, za zgodą dyrektora, mogą ulec zmianie.

8.Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za osobę nieobecną przejmuje również jego dyżur po lekcji, którą przeprowadził za nieobecnego nauczyciela. Jeśli w tym czasie ma własny dyżur, zgłasza ten fakt dyrekcji szkoły.

9.Dyżur należy objąć w czasie możliwie najkrótszym po zakończeniu lekcji, a kończyć równo z dzwonkiem przed kolejną lekcją.

10.Nauczyciele klas I-III zawsze po skończonych zajęciach lekcyjnych odprowadzają dzieci do szatni. Rodzice nie odbierają dzieci przed salą lekcyjną.

11.Nauczyciel ma prawo zgłaszać dyrektorowi/wicedyrektorowi szkoły wszelkie propozycje związane z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole.

12.Dyżurami jest objęty budynek szkolny (korytarze, szatnia). W szczególnych wypadkach możliwa jest większa liczba dyżurujących nauczycieli niż zaplanowana. Dyżurem w okresie wiosennym i letnim objęty jest również plac zabaw oraz boisko szkolne.

13.Podczas wchodzenia – schodzenia po schodach uczniowie oraz nauczyciele poruszają się prawą stroną schodów. W miejscach newralgicznych nauczycieli wspierają pracownicy obsługi.

14.Przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu uczniowie niepełnosprawni dojeżdżający busem zobowiązani są do przebywania w świetlicy lub na stołówce szkolnej.

15.Podczas przerw obiadowych do jadalni schodzą tylko uczniowie korzystający  ze stołówki szkolnej oraz mogą być wyznaczeni dyżurujący tam uczniowie. Zabronione jest schodzenie do jadalni uczniów niekorzystających z obiadów.

16.W przypadku gdy uczeń ulegnie wypadkowi, nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest do zorganizowania w pierwszej kolejności zastępczego dyżuru za siebie przez nauczyciela dyżurującego na tej samej kondygnacji oraz podjąć działania opisane w Procedurze powypadkowej.

17Nauczyciel dyżurujący:

a.posiada obowiązek na przerwie międzylekcyjnej pełnić dyżur zgodnie  z harmonogramem; nauczyciele pełniący dyżur na jednej kondygnacji dzielą się obszarem dyżurującym, tak aby zapewnić pełną kontrolę i bezpieczeństwo uczniom (nie spacerują w parach),

b.powinien zabraniać wchodzenia do szkolnych toalet dużych grup uczniów.  W przypadku podejrzenia o złe zachowanie (palenie papierosów, niszczenie mienia, bójki) ma obowiązek zobligować uczniów do opuszczenia toalety,

c.powinien zwrócić uwagę na ustawienie plecaków uczniów w czasie przerw,

d.ma prawo do zwracania uwagi wszystkim uczniom w przypadku zauważenia ich niewłaściwego zachowania,

e.dyżur w bloku sali gimnastycznej pełnią wyznaczeni nauczyciele wychowania fizycznego oraz wyznaczony pracownik obsługi.

18.Uczniowie:

a.zobowiązani są do opuszczenia podczas przerw klas lekcyjnych,

b.posiadają prawo do przebywania w sali lekcyjnej za zgodą i w obecności nauczyciela,

c.po dzwonku kończącym przerwę zobowiązani są do ustawienia się przed salą lekcyjną i oczekiwania w ciszy na nauczyciela,

d.uczniom nie wolno samodzielnie wychodzić poza teren Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie,

e.regulamin pełnienia dyżurów międzylekcyjnych i organizacji przerw ustala się na podstawie statutu Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie  i rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu w sprawie bezpieczeństwa  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,

f.plan dyżurów opracowywany jest przez dyrektora/wicedyrektora szkoły i zmieniany równocześnie z każdą zmianą tygodniowego planu zajęć,

g.dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno- wychowawczego szkoły  i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Miejskim Zespole Szkół nr 2 w Ciechanowie,

h.niestawienie się na dyżur i niestosowanie się do zapisów w   Regulaminie zachowania się uczniów i nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych           w MZS nr 2 w Ciechanowie jest naruszeniem Regulaminu Pracy Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie i stanowi wykroczenie.

i.posiadają prawo do zagospodarowania pełnego czasu przerwy według własnego uznania, jednak zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom nauczycieli dyżurujących,

j.zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa – niedopuszczalne jest bieganie po korytarzach i schodach, blokowania klatek schodowych, siadanie na parapetach, otwieranie okien i wychylanie się przez okna, przebywanie grupowo w toaletach, podstawianie nóg, prowokowanie bójek, organizowanie niebezpiecznych zabaw, wchodzenie na balustrady itp.,

k.w razie nieprzewidzianej nieobecności nauczyciela, 5 min. po dzwonku klasa schodzi do świetlicy szkolnej, a gospodarz klasy udaje się do wicedyrektora szkoły.

.

Postanowienia końcowe:

1.Każdy pracownik pedagogiczny własnoręcznym podpisem potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem zachowania się uczniów i nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych w MZS nr 2 w Ciechanowie i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2.Wszelkie uwagi dotyczące zachowania uczniów nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest odnotować w dzienniku elektronicznym.

3.Nauczyciel zawiadamia dyrektora/wicedyrektora o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego oraz zagrożeniach, których nie jest w stanie usunąć.

4.Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły.

 

Podstawa prawna: rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach   i placówkach oraz Statut Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie.